THANH TAM SCHOOL

Thư mời 2/4

                                                         THƯ MỜI 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013

Trường Chuyên Biệt Thanh Tâm là một môi trường chăm sóc giáo dục, luôn rộng mở đón tiếp tất cả trẻ khuyết  tật ở khu vực miền Trung để giáo dục phục hồi các chức năng còn lại cũng như dạy kỹ năng sống, kỹ năng xã hội cho các em có thể hòa nhập cộng đồng.

Read more...

Thư Mời Ngày Hội Tuyển Sinh

THƯ MỜI THAM DỰ NGÀY HỘI TUYỂN SINH
Cơ hội học nghề và làm việc ổn định cho Thanh Thiếu Niên Khuyết Tật.
Tổ chức tại Trung Tâm Thanh Tâm - Ngày 20 tháng 10 năm 2012.

Read more...