THANH TAM SCHOOL

Tiêu Chí Tuyển Sinh

1. Tiêu chí tuyển sinh:

Bốn nhóm khuyết tật ưu tiên được xác định: Khuyết tật vận động, khuyết tật nghe nói, khuyết tật nhìn, khuyết tật trí tuệ.

Thanh thiếu niên khuyết tật đang học tại trường hoặc đang lưu trú tại thành phố Đà Nẵng và các vùng lân cận

Khuyến khích thanh thiếu niên khuyết tật có hoàn cảnh nghèo, khó khăn

Read more...

Các Hoạt Động Chính Của Chương Trình Hướng Nghiệp

1. Giáo dục – dạy nghề:

Chương trình đào tạo sẽ chia làm 3 giai đoạn:

Read more...

Kiến Nghị - Đề Xuất

1. Nhà trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết dạy nghề cho lao động là thanh thiếu niên khuyết tật theo hướng dẫn của Sở Lao Động – TBXH;

Read more...