THANH TAM SCHOOL

Những quy định của nhà nước đối với việc tuyển dụng người khuyết tật

Trích Bộ luật Lao động của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1994 ( Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002)

Điều 125:

Mục 1: Nhà nước bảo hộ quyền làm việc của người tàn tật và khuyến khích việc thu nhận, tạo việc làm cho người tàn tật. Hàng năm nhà nước dành một khoản ngân sách để giúp người tàn tật phục hồi sức khỏe, phục hồi chức năng lao động, học nghề và có chính sách cho vay với lãi suất thấp để người tàn tật tự tạo việc làm và tự ổn định cuộc sống.

 

Mục 2: Thời giờ làm việc của người tàn tật không được quá bảy giờ một ngày hoặc 42 giờ một tuần.


Điều 127:

 

Mục 1: Những nơi dạy nghề cho người tàn tật hoăc sử dụng lao động là người tàn tật phải tuân theo những quy định về điều kiện lao động, công cụ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp và thường xuyên chăm sóc sức khỏe của lao động là người tàn tật.

 

Mục 2: Cấm sử dụng người tàn tật đã bị suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên làm thêm giờ, làm việc ban đêm.

 

Mục 3: Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động là người tàn tật làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm tiếp xúc với chất độc hại theo danh mục do Bộ lao động Thương Binh và Bộ Y tế ban hành.