THANH TAM SCHOOL

Trích Pháp Lệnh Về Người Tàn Tật Ban Hành Năm 1998

Điều 3:

Mục 2: Người tàn tật được Nhà Nước và xã hội trợ giúp, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, tạo việc làm phù hợp và được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Mục 3: Người tàn tật có trách nhiệm khắc phục khó khăn để hòa nhập cộng đồng, tuân thủ pháp luật, trật tự công cộng và tôn trọng đạo đức xã hội.

 

Điều 20:

Mục 2: Các trung tâm dịch vụ làm việc có trách nhiệm giúp đỡ, giảm hoặc miễn phí đối với những người tàn tật có nhu cầu hướng nghiệp, tư vấn nghề, học nghề và tìm việc làm.

 

Điều 21:

Mục 1: Cơ quan hành chính, sự nghiệp không được từ chối nhận người tàn tật vào làm việc khi người đó đủ tiêu chuẩn để được tuyển chọn làm công việc phù hợp mà cơ quan có nhu cầu tuyển dụng.

Mục 2: Việc nhận người tàn tật vào làm việc tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi hình thức sở hữu được thực hiện theo quy định của pháp luật lao động.

Mục 3: Khi sử dụng lao động là người tàn tật, người sử dụng lao động phải thực hiện những quy định của bộ luật lao động và các quy định riêng đối với lao động là người tàn tật.